Informace o zpracování osobních údajů

Rodinné centrum Kameňáček, z.s., Kamenice, Ringhofferovo náměstí 550, PSČ 251 68, IČO 05933013 (dále jako “Rodinné centrum Kameňáček“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit. Informace o alergiích na potraviny systematicky nezpracováváme a neukládáme, jelikož se jedná o citlivé osobní údaje. Tyto informace nám mohou být pouze dobrovolně a výslovně sděleny pro zajištění ochrany zdraví studenta v rámci výuky.

Osobní údaje získáváme především od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

 

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Rodinného centra Kameňáček a jeho zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli.

Zpracovateli nebo příjemci osobních údajů jsou zejména:

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu předně oprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování.

 

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu Výukového centra Kamenice pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: +420 777 553 537, elektronicky na adrese kamenice@helendoron.cz nebo písemně na adrese Lenka Šůnová, Kamenice, Opálová 1444, PSČ 25168.