Provozní řád

Žádáme všechny návštěvníky, aby si přečetli náš provozní řád níže. Podpisem registračního formuláře, případně zaplacením kurzovného, automaticky vyjadřujete souhlas s jeho zněním. Předem děkujeme.

1.  Rodinné centrum Kameňáček, z.s. a Angličtina Helen Doron Kamenice a Jesenice jsou otevřeny veřejnosti, především rodičům s dětmi, ale i dospělým bez dětí za účelem rozvoje svých zájmů. Provozní doba centra je závislá na pravidelném rozvrhu a programu.

2.  Veškeré informace o kurzech, změnách časů, otevírací době, veřejné herně naleznete na těchto stránkách, v rezervačním systému kamenacek.webooker.eu.  Kontaktovat nás můžete také emailem na kamenice@helendoron.cz.  V poslední řadě můžete poslat SMS na telefon 777 553 537.

3.  V centru je k dispozici kávovar Nespresso a varná konvice.

4.  Vždy kontaktujte našeho zaměstnance, či lektora v případě jakéhokoli dotazu nebo problému na místě nebo v případě ohrožení (požáru, vážného zranění) volejte tísňovou linku 112.

5.  Rodinné a jazykové centrum se v Kamenici skládá z těchto místností: Vstupní hala (prostor pro odložení bot a oděvu, relaxační zóna, vstupy do ostatních místností), Herna (malá herna pro děti, kuchyňský kout),  Učebna 1 a Učebna 2, Sociální zařízení.

6.  Kočárky zaparkujte vždy před budovou nebo můžete snést uvnitř budovy po schodech dolů. Nenechávejte v kočárku žádné cennosti! Rodinné centrum neručí za jejich ztrátu.

7.  Při příchodu a také odchodu (jste-li poslední vcházející na kurz, anebo vycházející z kurzu) se ujistěte, že jsou dveře zavřené. Předcházíte tak riziku krádeže vašich i našich věcí.

8.  Při vstupu do prostor centra přezujte sebe i své děti do vnitřní obuvi a boty uložte do připravených botníků. Bundy, čepice a šály také ponechte na věšácích.

9.  Tašky, popř. svetry, mikiny, které si vezmete s sebou do vnitřních prostor centra, si odložte na židle, křesla, či police. Nenechávejte oblečení nebo tašky na zemi, ať nebrání pohybu dětí nebo programu.

10. V případě kurzů bez účasti rodiče si dítě vyzvedne rodič. V případě jakýchkoli změn je třeba vše nahlásit lektorům, aby dítě předávali pouze pověřené osobě (pokud to bude někdo úplně jiný, je třeba prokázat plnou moc nebo být v evidenci rodinného centra jako osoba zodpovědná k vyzvednutí dítěte).

11. V centru je pobyt povolen jen zdravým dětem! V případě podezření personálu rodinného a jazykového centra na nemoc, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si centrum vyhrazuje právo zavolat zodpovědnou osobu a předčasně ukončit pobyt dítěte.   Dbejte zvýšené opatrnosti v dobách epidemií.  Využívejte dezinfekci, která je k dispozici a noste roušky, když si to situace vyžaduje.  V případě nutnosti odevzdávejte čestná prohlášení (vždy na botníku).

12. Do vnitřních prostor rodinného jazykového centra nevstupujte, pokud trpíte vy nebo vaše děti infekční chorobou. Pokud máte podezření, že by se nakažlivá nemoc u vás či vašich dětí mohla rozvinout, včas se omluvte z programu v našem rezervačním systému, či u lektora a návštěvu odložte. Zabráníte tím tomu, aby se společný prostor rodinného centra stal místem šíření nakažlivých nemocí!

13. Během účasti na programu rodinného centra jste vždy plné odpovědní za zdraví vaše a vašich děti. Neustále mějte děti pod kontrolou, aby nezranili sebe ani nikoho v okolí.

14. Dbejte na včasný příchod a odchod z jednotlivých programů, buďte k sobě navzájem ohleduplní. Chod jednotlivých programů určuje lektor.

15. Při využívání vnitřního vybavení rodinného centra se chovejte ohleduplně a k tomu vždy nabádejte i své děti. Pokud rozbijete některou hračku a/nebo objevíte hračku již rozbitou, neprodleně to oznamte odpovědné osobě, tj. lektorovi, či službě v herně a dohodněte s ní další postup. Pokud víte o některé součásti vybavení centra, že je pro děti závadná, též tuto skutečnost oznamte a žádejte nápravu.

16. Použité pomůcky, hračky, vybavení herny a dalších prostor vracejte vy i vaše děti na původní místo.

17. Potraviny a nápoje konzumujte pouze v prostoru kuchyňky, či k místům k tomu určeným. Dbejte na to, aby horké nápoje či potraviny byly vždy umístěny mimo dosah děti, aby nedošlo k úrazu opařením.

18. Třiďte odpad do popsaných pytlů. Směšný odpad do několika košů v centru.

19. Použité dětské pleny si odnášejte domů nebo vyhoďte do popelnic před školou.

20. Na toaletě udržujte čistotu po sobě i svých dětech. Vždy po svých dětech toaletu zkontrolujte s cílem opustit ji čistou. Použije-li dítě nočník, po jeho vylití do záchodu jej vypláchněte čistou vodou. Před odchodem z toalet umyjte a utřete ruce sobě i svým dětem.  

21. Před odchodem z vnitřních prostor rodinného centra se ujistěte, že jste po sobě a svých dětech vše řádně uklidili. Pokud tak výjimečně nemůžete učinit, např. z časových důvodů, domluvte se před odchodem s jinou dospělou osobou, která bude ochotná za vás úklid udělat.

22. V případě ohrožení použijte únikový východ dle značení v budově.

23. Sledujte nástěnku: pro lepší informovanost nástěnku v rodinném centru, ale hlavně kamenacek.cz, IG a facebookové stránky.

25. Pokud nám chcete cokoli sdělit, můžete nám napsat email:  kamenice@helendoron.cz

 Podmínky účasti v kroužcích a kurzech

1.  Kurzy probíhají převážně v prostorách rodinného centra Kameňáček, z.s./Jazykovky Kamenice na adrese: Ringhofferova 1062, Kamenice, pokud neuvedeno jinak.  Kroužky v učebně MŠ Kamenice jsou pořádány přímo ve školce v Kamenici.  Angličtina Helen Doron English probíhá také v MC Pohádka v Jesenici.    

2.  Kurzy probíhají ve sjednaném čase .

3.  Nabídka kurzů je pestrá a každý z kurzů funguje na jiné bázi. Většina kurzů je dle počtu lekcí.

4.  Některé kurzy vypisují tzv. zkušební lekce, které jsou zdarma a nejsou podmínkou pro zápis do kurzu.

5.  V případě dlouhotrvající nemoci (min. 4 týdnů za sebou jdoucích), v případě řádné omluvy a doložení lékařského osvědčení, je možné se individuálně domluvit na zvláštních podmínkách (vybrání kurzu v jiném semestru, atd.).

6. V případě zrušení kurzu kvůli tzv. vyšší moci, tj. např. státem nařízené uzavření prostor nebo v případě lokální epidemie, apod. se kurzovné nevrací.  Za plnohodnotnou náhradu je brána výuka online, která je vždy navrácena zpět do „normálního-docházkového“ režimu v co nejdříve bezpečném termínu, který si určí odpovědná osoba za každý daný kroužek. 

7.  Do kurzu je v některých případech možno se kdykoli zapojit i v jeho průběhu a zaplatit příslušnou část kurzovného. Vše záleží na kapacitě a situaci, sledujte náš rezervační systém.

8.  Od 23.3. 2017 je rodinné centrum zapsaným spolkem, tedy neziskovou organizací.    

9.  Vstup do malé herny je také možný při jakémkoli jiném programu a to zdarma pro všechny členy RC Kameňáček, z.s.   

10.  Kurz, který by se nekonal z nesolidních důvodů na straně provozovatele, bude v plné míře nahrazen, či budou poskytnuty náhradní možnosti.  Do těchto důvodů nespadá již výše zmíněná vyšší moc.

11. Účastník kurzu/zákonný zástupce bere na vědomí, že informace týkající se zpracování osobních údajů ze strany Rodinného centra Kameňáček, z.s., Kamenice, Ringhofferova 1062, PSČ 251 68, IČO 05933013 a Lenky Šůnové, Kamenice – Olešovice, Opálová 1444, PSČ 25168, IČO:73741515  a všech práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění jsou k dispozici v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který se nachází na webových stránkách https://www.kamenacek.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/   a http://helendoron.cz/wp-content/uploads/2015/03/Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju_KameniceJeseniceDolniBrezany-20180525.pdf

Povinností RC je:

a)        Poskytnout studentovi kvalitní výuku v příslušném typu kurzu za podmínek uvedených v tomto provozním řádu.   

b)        Vytvořit pro výuku vhodné podmínky.

c)        Alikvotní část školného může být na základě rozhodnutí poskytovatele vrácena z důvodu dlouhodobě trvající (min. 4 týdny za sebou jdoucí) nemoci, pokud bude žák včas řádně omluven a doloží lékařské osvědčení (viz. bod 5)

d)       Výuka, která byla zrušena ze strany poskytovatele (učitele), bude v plné míře nahrazena, eventuálně bude vrácena alikvotní část školného. Nemůže však být uplatňován nárok na výuku od stejného učitele.  Nahrazení se netýká zrušení z důvodu vyšší moci.

Povinnosti studenta a jeho zákonných zástupců:

a)        Řádně a včas zaplatit školné za příslušný kurz.

b)        Řádně a včas docházet do výuky, tj. minimálně 10 minut před začátkem vyučovací hodiny. Po zahájení hodiny již není možné vcházet a vycházet z učebny, aby nebyla narušována výuka.

c)        Dbát organizačních pokynů a řádu školy, RC a všech prostor, kde se kurzy konají. Dodržovat bezpečnostní předpisy a v  prostorách výukového centra nekouřit.

d)        Dodržovat zásady dobrých mravů, pokyny učitelů a nevhodným chováním, zejména zapnutými mobilními telefony a konzumací občerstvení, nerušit výuku.

e)      V nepřítomnosti učitele nebo jiné pověřené osoby nemanipulovat bez jejich svolení s technickými zařízeními (CD a video přehrávači, televizí, osvětlením apod.) Student/zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu vzniklou jeho zaviněním na zařízení a vybavení poskytovatele.

f)         Neprodleně uvědomit učitele o předčasném ukončení docházky a o případné změně osobních údajů relevantních pro výuku (zejména jméno, bydliště, e-mail, telefonní číslo).

g)        Informovat o nemocích (potravinové alergie, laryngitida, epilepsie apod.), kterými dítě trpí, či případných dysfunkcích.

13.    Podmínky vyučování:

a)      Smlouva se uzavírá na dobu určitou (po dobu trvání jednotlivého kurzu) a může být ukončena dohodou stran, výpovědí nebo okamžitým zrušením formou odstoupení od této smlouvy.

b)     Výpovědí může ukončit smluvní vztah kterýkoliv z účastníků každých 5 měsíců vázaných na začátek smluvního vztahu. Výpověď musí být doručena v písemné formě nejpozději 4 týdny před dovršením 5 měsíců smluvního vztahu.

c)      Okamžité zrušení – odstoupení od smlouvy může uplatnit:

ca) Poskytovatel pro hrubé porušení školních povinností či  hrubé chování studenta, když k nápravě nepostačila ani předchozí písemná výzva. V tomto případě se školné nevrací.

cb) Student, pokud ze zdravotních důvodů, které k písemnému sdělení o odstoupení od této smlouvy přiloží, nemůže ve výuce pokračovat nebo pokud provozovatel rozpustí učební skupinu bez náhrady.

d)      Provozovateli trvá nárok na zaplacení školného až do řádného ukončení smluvního vztahu, nejde-li o důvod odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně studenta dle bodu cb).

V Kamenici dne 31.12.2023

Lenka Šůnová, předseda spolku Kameňáček, z.s. a majitelka Angličtiny Helen Doron Kamenice a Jesenice